day-bank
31 مرداد 1401 - 22:41

آمار کاوش در کشور پایین آمده است

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: آمار کاوش در کشور پایین آمده است چون باید کار خروجی داشته باشد و‌ به ابهام و‌ پرسشی پاسخ دهد. مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در توضیح انجام‌ کاوش‌های جدید در کشور بیان کرد: قرار نیست هر جای کشور را کاوش کنیم. از کاوش‌های جدید خودداری می‌شود و کاوش در راستای نیازهای وزارتخانه و جایی که سئوال یا ابهامی و‌جود داشته باشد، انجام ‌می‌شود. مصیب امیری رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در توضیح انجام‌ کاوش‌های جدید در کشور بیان کرد: قرار نیست هر جای کشور را کاوش کنیم. از کاوش‌های جدید خودداری می‌شود و کاوش در راستای نیازهای وزارتخانه و جایی که سئوال یا ابهامی و‌جود داشته باشد، انجام ‌می‌شود.امیری گفت: پژوهشگاه به‌عنوان نهاد حاکمیتی نیازهای کشور را احصا و‌ بر اساس آن‌ها کاوش‌ انجام‌ می‌دهد. کاوش‌ها به سوال محور بودن محدود شده و به همین دلیل آمار کاوش در کشور پایین آمده است. باید کار خروجی داشته باشد و‌ دارای ضرورت باشد یا به ابهام و‌ پرسشی پاسخ دهد. او با بیان اینکه پژوهشگاه در راستای تخصیص بودجه به استان‌ها وظیفه ندارد، افزود: با این وجود در راستای بررسی و‌ شناسایی و تهیه اطلس‌های مختلف هر میزان که استان‌ها اعتبار بگذارد معادل آن را پژوهشگاه برای سامان‌دهی اطلس باستان‌شناسی و دیگر حوزه‌ها می‌گذارد. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به ایجاد شورای پژوهشی در استان‌ها و اعتبارات پژوهشی یک درصد به‌عنوان دو‌ پیشنهاد مطرح شده از سوی پژوهشگاه اشاره کرد و افزود: تصمیم‌گیری‌ها و‌ برنامه‌ریزی‌ها با توجه به نیازهای جمع‌بندی شده در استان‌ها و‌ مشورت با آن‌ها انجام می‌شود. او در توضیح مخالفت با برخی موضوعات از سوی پژوهشگا‌ه‌ها برای صدور مجوزها بیان کرد: پژوهشگاه مخالفتی در هیچ‌ موضوعی ندارد مگر اینکه مواردی وجود داشته باشد، از جمله اینکه برخی استان‌ها درباره کاوش‌های انجام شده گزارشی به پژوهشگاه ارائه نداده‌اند. رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری الزام به حفاظت پس از کاوش را نکته مهمی دانست و افزود: بخشی از اعتبارات باید به حفاظت پس از کاوش اختصاص داده شود و نباید مکان پس از کاوش رها شود. باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 638996