day-bank
30 شهریور 1401 - 13:07

«رویش اندیشه‌های نو در گردشگری ایران» شعار هفته گردشگری

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: روز جهانی گردشگری آغاز سال گردشگری است که رویکردهای هر کشوری در حوزه گردشگری در این روز معرفی می‌شود. سیدمصطفی فاطمی در مراسم رونمایی از پوستر روز و هفته جهانی گردشگری که امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه در سالن خلیجفارس معاونت گردشگری برگزار شد، بیان کرد: روز جهانی گردشگری آغاز سال گردشگری است که رویکردهای هر کشوری در حوزهگردشگری در این روز معرفی می‌شود و فعالان و ذی‌نفعان به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازند. سیدمصطفیفاطمیدرمراسمرونماییازپوسترروزوهفتهجهانیگردشگریکهامروزچهارشنبه۳۰شهریورماهدرسالنخلیجفارسمعاونتگردشگریبرگزارشد،بیانکرد:روزجهانیگردشگریآغازسالگردشگریاستکهرویکردهایهرکشوریدرحوزهگردشگریدراینروزمعرفیمی‌شودوفعالانوذی‌نفعانبهارائهبرنامه‌هایخودمی‌پردازند.او با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری با عنوان بازاندیشی در گردشگری افزود: با توجه به تاکید بر انعطاف‌پذیری درفعالیت‌های گردشگری برای ماندگاری گردشگران و بازاندیشی در برنامه‌های هفته گردشگری این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم، بهغیر از شعار سال که تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی است، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رویکرد تنوع‌بخشی واستفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده ایران به خصوص در میراث ناملموس، شعار  ملی با عنوان رویش اندیشه‌های نو در گردشگری ایران  انتخاب شده است. اوبااشارهبهشعارسازمانجهانیگردشگریباعنوانبازاندیشیدرگردشگریافزود:باتوجهبهتاکیدبرانعطاف‌پذیریدرفعالیت‌هایگردشگریبرایماندگاریگردشگرانوبازاندیشیدربرنامه‌هایهفتهگردشگریاینموضوعراموردتوجهقرارداده‌ایم،بهغیرازشعارسالکهتولید،دانش‌بنیانواشتغال‌آفرینیاست،وزارتمیراث‌فرهنگی،گردشگریوصنایع‌دستیبارویکردتنوع‌بخشیواستفادهازظرفیت‌هایمغفولماندهایرانبهخصوصدرمیراثناملموس،شعارملیباعنوانرویشاندیشه‌هاینودرگردشگریایرانانتخابشدهاست.او توزیع متوازن سفرهای داخلی، تنوع‌بخشی گردشگری داخلی با محوریت انواع گردشگری، گسترش سفرهای ارزان قیمت داخلی برایاقشار کم‌تر برخوردار جامعه، تبیین اندیشه‌های مقام معظم رهبری درباره گردشگری، تقدیر از نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی وسایر فعالان برجسته و تاثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری کشور با تاکید بر شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»،اطلاع‌رسانی عملکرد وزارتخانه در بخش گردشگری در اولین سال فعالیت‌ دولت سیزدهم، فرهنگ‌سازی عمومی در خصوص رفتارهایمتقابل گردشگران داخلی و اهالی جوامع میزبان، آشناسازی کودکان و‌ نوجوانان با اهمیت سفر، نمایش تبلور هم‌افزایی حوزه‌هایتخصصی، گردشگری و میراث‌فرهنگی را به‌عنوان مهمترین اهداف این هفته معرفی کرد. اوتوزیعمتوازنسفرهایداخلی،تنوع‌بخشیگردشگریداخلیبامحوریتانواعگردشگری،گسترشسفرهایارزانقیمتداخلیبرایاقشارکم‌تربرخوردارجامعه،تبییناندیشه‌هایمقاممعظمرهبریدربارهگردشگری،تقدیرازنهادهاودستگاه‌هایدولتیوحاکمیتیوسایرفعالانبرجستهوتاثیرگذاردرتوسعهصنعتگردشگریکشورباتاکیدبرشعارسال«تولید،دانش‌بنیان،اشتغال‌آفرین»،اطلاع‌رسانیعملکردوزارتخانهدربخشگردشگریدراولینسالفعالیت‌دولتسیزدهم،فرهنگ‌سازیعمومیدرخصوصرفتارهایمتقابلگردشگرانداخلیواهالیجوامعمیزبان،آشناسازیکودکانو‌نوجوانانبااهمیتسفر،نمایشتبلورهم‌افزاییحوزه‌هایتخصصی،گردشگریومیراث‌فرهنگیرابه‌عنوانمهمتریناهدافاینهفتهمعرفیکرد.مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به برنامه‌های معاونت گردشگری به مناسبت روز جهانی گردشگری، افزود: پنجم مهرماهشهادت امام هشتم شیعیان است و برنامه‌های ما در این روز معطوف به گردشگری زیارتی خواهد بود. در استان‌‌ها نیز با توجه بهگردشگری موضوعی برگزاری بیش از ده‌ها برنامه تدارک دیده شده است. مدیرکلدفترتوسعهگردشگریداخلیبااشارهبهبرنامه‌هایمعاونتگردشگریبهمناسبتروزجهانیگردشگری،افزود:پنجممهرماهشهادتامامهشتمشیعیاناستوبرنامه‌هایمادراینروزمعطوفبهگردشگریزیارتیخواهدبود.دراستان‌‌هانیزباتوجهبهگردشگریموضوعیبرگزاریبیشازده‌هابرنامهتدارکدیدهشدهاست.او  در ادامه به تشریح و معرفی این برنامه‌ها در استان‌ها پرداخت و افزود: در حوزه‌های گردشگری کشاورزی، مذهبی، خوراک، ورزشی،ادبی ، کودک، دریایی، علمی، فرهنگی‌اجتماعی، سلامت، طبیعی، گردشگری دسترس‌پذیر  در تمام استان‌ها میزهای تخصصیگردشگری برگزار می‌شود. اودرادامهبهتشریحومعرفیاینبرنامه‌هادراستان‌هاپرداختوافزود:درحوزه‌هایگردشگریکشاورزی،مذهبی،خوراک،ورزشی،ادبی،کودک،دریایی،علمی،فرهنگی‌اجتماعی،سلامت،طبیعی،گردشگریدسترس‌پذیردرتماماستان‌هامیزهایتخصصیگردشگریبرگزارمی‌شود.فاطمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی افزود: برنامه‌های متنوعی در استان از سوی بخش خصوصی نیز برنامه‌ریزیشده است. فاطمیباتاکیدبراستفادهازظرفیتبخشخصوصیافزود:برنامه‌هایمتنوعیدراستانازسویبخشخصوصینیزبرنامه‌ریزیشدهاست.او‌ ادامه داد: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان بنادر، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت ملی پست نیز در هفته گردشگری منعقد می‌شود. او‌ادامهداد:همچنینتفاهم‌نامه‌هاییباسازمانبنادر،شرکتفرودگاه‌هاوشرکتملیپستنیزدرهفتهگردشگریمنعقدمی‌شود.مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی متذکر شد: برگزاری ۹۰ جشنواره موضوعی، افتتاح ۱۸۰ پروژه گردشگری در سراسر کشور،برگزاری ۵۰ نشست، برگزاری ۹۰ کارگاه آموزشی و برنامه‌های متنوعی در ۲۹ پایگاه برنامه‌ریزی شده است. مدیرکلدفترتوسعهگردشگریداخلیمتذکرشد:برگزاری۹۰جشنوارهموضوعی،افتتاح۱۸۰پروژهگردشگریدرسراسرکشور،برگزاری۵۰نشست،برگزاری۹۰کارگاهآموزشیوبرنامه‌هایمتنوعیدر۲۹پایگاهبرنامه‌ریزیشدهاست.باشگاه خبرنگاران جوانفرهنگی هنریمیراث و گردشگری
شناسه خبر: 749389